Regulamin


REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego o nazwie: „KantorKrypto.online”.§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć właściciela serwisu „KantorKrypto.online” - spółkę  z siedzibą w, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasto – Nowe Miasto w Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000000. Kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie „KantorKrypto.online”, prowadzony przez spółkę . z siedzibą w Poznaniu dostępny pod adresem internetowym www.KantorKrypto.online

3. Koncie użytkownika – należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu przeznaczoną do wyłącznego korzystania przez Użytkownika.

4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z usług Serwisu, która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia.

5. Walutach wirtualnych – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach usług Serwisu, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

c) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

d) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

e) wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej.

6. Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.

7. Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie https://exchanger.site/page/terms-and-conditions.

9. Transakcji – należy przez to rozumieć realizację ofert sprzedaży lub kupna Walut wirtualnych dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.

10.Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.

11.Sprzedającym – należy przez to rozumieć sprzedawcę w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będącego Użytkownikiem Serwisu.

12.Kupującym – należy przez to rozumieć kupującego w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będącego Użytkownikiem Serwisu.§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).

5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny - z którego korzysta Użytkownik - poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:

a) posiadanie urządzenia - umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej - zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także,

b) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA SERWISU

1. Podstawowym zadaniem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom Kupna lub Sprzedaży jednostek Walut wirtualnych. Serwis w sposób automatyczny kojarzy ofertę Użytkownika z ofertą podmiotu dokonującego Sprzedaży lub Kupna jednostek Walut wirtualnych na innych portalach w sieci Internet oraz zawiera w imieniu Użytkownika z ww. podmiotem Transakcję, w wyniku której Użytkownik Kupuje lub Sprzedaje Walutę wirtualną w ilości wskazanej w zapytaniu Ofertowym.

2. Usługi Serwisu są odpłatne.

3. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu w Serwisie dostępna jest Waluta wirtualna Bitcoin (BTC). Ewentualne poszerzenie oferty Serwisu o inne waluty wirtualne nie zmienia treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o poszerzeniu oferty Serwisu.

4. Poprzez zautomatyzowanie działań, Serwis dokonuje weryfikacji wartości Walut wirtualnych dostępnych na rynku, wybierając najbardziej korzystną dla Użytkownika – na daną chwilę – Ofertę podmiotu, dokonującego kupna lub sprzedaży Walut wirtualnych na innych Portalach, w zależności od zapytania Ofertowego Użytkownika.

5. Z uwagi na wysoką zmienność kursów Walut wirtualnych wysokość sprzedaży/zakupu Waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym Użytkownika może się nieznacznie różnić od rzeczywiście sfinalizowanej transakcji.

6. Serwis nie jest gwarantem inwestycji w Waluty wirtualne, Administrator podejmuje działania celem uświadamiania Użytkowników w zakresie ryzyka takich inwestycji, mając przede wszystkim na uwadze stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Walut wirtualnych, którego pełną treść można znaleźć pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18 .§4 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Serwisu wymaga utworzenia Konta użytkownika. Celem utworzenia Konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail i numeru telefonu oraz utworzenia hasła. Korzystanie z Konta użytkownika wymaga potwierdzenia rejestracji za pośrednictwem linku do strony internetowej otrzymanego na wskazany przy tworzeniu Konta użytkownika adres e-mail oraz kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu.

2. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa określone w §7 Regulaminu, Administrator przed przeprowadzeniem transakcji dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentu tożsamości i wynikających z niego danych osobowych. W tym celu Użytkownik za pośrednictwem Konta użytkownika przesyła dwie fotografie lub wykonuje je za pomocą kamerki internetowej. Na zdjęciach powinien znaleźć się wizerunek Użytkownika z wyraźnie widocznymi rysami twarzy wraz z obiema stronami dokumentu tożsamości w formacie i jakości pozwalających na ich jednoznaczne określenie:

a. zdjęcie dwóch stron dowodu osobistego z wyraźnie widocznymi danymi:

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- seria i numer dokumentu,

- numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

- adres zamieszkania,

- zdjęcie lub

b. zdjęcie paszportu z wyraźnie widocznymi danymi:

- imię i nazwisko,

- obywatelstwo,

- seria i numer dokumentu,

- numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

- miejsce urodzenia,

- zdjęcie.

3. Weryfikacja w Serwisie zostanie dokonana, gdy Użytkownik poda wszelkie niezbędne wskazane powyżej dane.

4. Dane wskazane przy weryfikacji powinny pokrywać się z danymi rachunku bankowego, z którego dokonano płatności w ramach Serwisu. Jeżeli dane podane przez Użytkownika przy weryfikacji okażą się niezgodne z danymi przelewu, nieprawdziwe, niepełne lub błędne, Administrator ma prawo do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do wszelkich funkcji Serwisu do czasu wyjaśnienia.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, o których mowa w ust. 2.

6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub niejasności co do skutecznego przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 2., Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną pod wskazany numer telefonu celem wsparcia technicznego w procesie weryfikacji.

7. Przed przeprowadzeniem skutecznej weryfikacji tożsamości, Użytkownik nie ma możliwości dokonywania Transakcji. W przypadku przekazania nieprawdziwych danych, Administrator niezwłocznie blokuje dostęp do Konta użytkownika do czasu przeprowadzenia skutecznej weryfikacji.

8. Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

9. Celem otworzenia Konta użytkownika dla osoby prawnej należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres e-mail: [email protected] [MK1]§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI

1. Użytkownik, składając zapytanie Ofertowe, wskazuje ilość środków wyrażonych w polskich złotych (PLN), jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty wirtualnej lub ilość jednostek Waluty wirtualnej, którą Użytkownik zamierza sprzedać.

2. Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut wirtualnych, ostateczna weryfikacja Oferty następuje:

a) na chwilę przekazania Administratorowi odpowiedniej liczby jednostek Walut wirtualnych, które mają zostać sprzedane przez Użytkownika lub

b) na chwilę zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora albo przekazania na rachunek pośrednika płatności środków przeznaczonych na kupno Waluty wirtualnej przez Użytkownika.

Wskazana na stronie głównej Serwisu wartość jednostek poszczególnych Walut wirtualnych stanowi aktualną na daną chwilę ich wartość dostępną na rynku, jednak w momencie przekazania środków przez Kupującego może ona ulec zmianie.

3. Środki przeznaczone na kupno Walut wirtualnych Użytkownik przekazuje Administratorowi:

a) korzystając z usług pośrednika płatności serwisu hotpay.pl, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Święty Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357;

b) korzystając z usługi wpłaty w oddziale Poczty Polskiej:

Administrator generuje druk wpłaty na Poczcie Polskiej zawierający identyfikator wpłaty, dane Użytkownika, kwotę oraz numer rachunku bankowego, a następnie przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail. Użytkownik dokonuje wpłaty gotówki w placówce Poczty Polskiej na podstawie wygenerowanego druku.

Jednorazowo przyjęta kwota może wynosić maksymalnie 45.000 PLN;

c) bezpośrednio na jeden z rachunków bankowych Administratora po wcześniejszym uzgodnieniu warunków Transakcji oraz przejściu weryfikacji dwupoziomowej (wideoweryfikacja). Celem uzgodnienia warunków Transakcji należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres e-mail:[email protected] 

d) w gotówce po wcześniejszym uzgodnieniu warunków Transakcji z Administratorem. Celem uzgodnienia warunków Transakcji należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres e-mail: [email protected]

e) Z zastrzeżeniem §5 ust. 3 lit c Regulaminu Użytkownik ma możliwość dokonywania wpłat na rachunek bankowy Administratora wyrażonych w walutach EUR oraz USD. Wpłacone środki zostaną przewalutowane na walutę PLN za pośrednictwem banku, z którego usług korzysta Administrator. Waluty wirtualne zostają nabyte przez Administratora za kwotę wyrażoną w PLN.

4. Środki pochodzące ze sprzedaży Walut wirtualnych Administrator udostępnia Użytkownikowi:

a) bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy;

b) do wypłaty w bankomacie Euronet:

Użytkownik zleca wypłatę środków w bankomacie. Po dokonaniu pomyślnej transakcji, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z kodem wypłaty oraz SMS z tokenem SkyCash, pozwalającymi na odebranie wskazanej kwoty w bankomacie Euronet.

Wartość transakcji musi stanowić wielokrotność 50 PLN – Administrator nie ma możliwości zwrotu wpłaconej nadwyżki Użytkownikowi. Użytkownik może dokonać jednorazowej wypłaty kwoty maksymalnie 2.000 PLN. Maksymalna łączna kwota wypłat wynosi 10.500 PLN dziennie, oraz 61.000 PLN miesięcznie;

c) do wypłaty w oddziale Poczty Polskiej:

Użytkownik zleca wypłatę środków w oddziale Poczty Polskiej. Po dokonaniu pomyślnej transakcji, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z identyfikatorem wypłaty oraz kodem PIN, pozwalającymi na odebranie wskazanej kwoty. Użytkownik w celu weryfikacji wypłaty podaje pracownikowi oddziału Poczty Polskiej w kolejności:

- numer telefonu wskazany w zleceniu,

- numer PESEL,

- identyfikator wypłaty wskazany w wiadomości SMS,

- kwotę zlecenia,

- kod PIN,

- dane Użytkownika z przedłożonego dokumentu tożsamości.

Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji w oddziale Poczty Polskiej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wypłaty.

Wartość transakcji musi stanowić pełną kwotę zaokrągloną w dół do liczby dziesiątek, np. 52 PLN, 3.450 PLN. Jednorazowo wypłacona kwota może wynosić maksymalnie 25.000 PLN.

5. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Użytkownika. Administrator w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupuje środki o wartości aktualnie dostępnej na rynku. Po przekazaniu środków Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

6. Waluty wirtualne zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, utworzonego przy Koncie Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób. Użytkownik, nabywając Waluty wirtualne, może na własną odpowiedzialność wskazać zewnętrzny adres portfela, na który mają zostać one przekazane.

7. Administrator oraz pośrednicy płatności i banki stosują wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające płynność transakcji i ochronę środków. Finalizacja transakcji następuje nie później niż 1 dzień roboczy od jej rozpoczęcia.

8. Minimalna wartość Transakcji wynosi równowartość 50 polskich złotych (PLN).

9. Administrator nie wyraża zgody na dokonywanie płatności w ramach Serwisu za pośrednictwem kart kredytowych i debetowych. Wszelkie płatności dokonywane za pomocą ww. kart będą zwracane na rachunek bankowy Użytkownika.§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań zawieranych w ramach Transakcji.

2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest zwolnić Administratora z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody, jakie Administrator poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za działania dokonywane w ramach jego Konta użytkownika oraz zawieranych przez niego Transakcji.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym użyciu jego Konta użytkownika przez osobę nieupoważnioną lub o próbie takiego użycia, o których powziął wiadomość a także innych naruszeniach bezpieczeństwa Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług serwisu z sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

3. Administrator, w ramach działalności Serwisu, korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, w tym pośredników płatności oraz banki, tj. podmioty będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34. niniejszej ustawy oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności i wywiązywania z obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

5. Zgodnie z art. 35. ust. 1. pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji Użytkowników i weryfikacji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich Transakcji. Szczegółowe warunki identyfikacji określa art. 36 i art. 37 niniejszej ustawy oraz §4 Regulaminu.

6. W przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymienionych w §7 ust. 4 Regulaminu, Administrator odmawia przeprowadzenia transakcji, w tym transakcji okazjonalnej, a ostatecznie rozwiązuje stosunki gospodarcze z Klientem.

7. Administrator może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Administrator stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 43 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w art. 43. ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego obejmują wideoweryfikację celem dodatkowego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

9. Administrator podejmuje we własnym zakresie czynne starania co do zapewnienia legalności działań podejmowanych przez Użytkowników Serwisu. Wszelkie działania Administratora prowadzone są przy tym z poszanowaniem praw Użytkowników, w tym przede wszystkim prawa do zachowania prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika.

10. Mając jednak na uwadze ograniczenia Administratora w dostępności do środków umożliwiających kontrolę działalności Użytkowników, Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Użytkowników Serwisu.

11. Administrator wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12. Zgodnie z art. 34 ust 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator ma prawo do wykonania elektronicznych kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkowników i - w zakresie w jakim jest on obowiązany do przechowywania danych Użytkowników - z tego prawa korzysta. Przy czym kopie dokumentów przechowywane są wyłącznie w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby niepowołane.§8 OPŁATY

1. Korzystanie z Serwisu w zakresie usług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.

2. Opłata za korzystanie z usług Serwisu pobierana jest automatycznie i wynosi 4,5% wartości Transakcji polegającej na Sprzedaży Walut wirtualnych przez Użytkownika. W przypadku Transakcji polegającej na Zakupie Walut wirtualnych, prowizja wynikająca z konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Administratora wynosi 5% wartości Transakcji.

3. Serwis oferuje usługi dodatkowe określone w §5 ust. 4 lit b i c. Opłata dodatkowa za jednorazową wypłatę na Poczcie Polskiej wynosi 10 PLN. Opłata dodatkowa za jednorazową wypłatę w bankomacie Euronet wynosi 10 PLN,Przelew Ekpresowy 10zł oraz PayPal 1-10zł zależne od kwoty transferu.§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest Firma siedzibą w Miasto przy ul. pelny adres 11/11, 00-000 Waszawa, NIP: 000000000, REGON: 000000000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.

3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zobowiązany jest do wstrzymania Transakcji, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów ewidencji Użytkowników, kontaktu z Użytkownikiem oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

7. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.

8. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

11.Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w §7 Regulaminu będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12.Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu.

2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: adres

3. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie,

- opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,

- a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

5. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania wypłat w bankomatach Euronet w ramach realizacji usługi wypłaty w bankomacie, o której mowa w §5 ust. 5 lit. b. Roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać bezpośrednio do SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, obsługującej system SkyCash.

6. Administrator w dniach roboczych w godzinach od 9 do 17 gwarantuje dostępność swoich konsultantów pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej oraz za pośrednictwem komunikatora umieszczonego w Serwisie i na portalach społecznościowych. Niezwłoczne uzyskanie informacji poza w/w godzinami możliwe jest w miarę dostępności konsultantów, Administrator zastrzega jednak, że udzielenie odpowiedzi na zapytanie dokonane w godzinach wieczornych lub w dniu wolnym od pracy nastąpi w ciągu następnego dnia roboczego.§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Administratora oraz Użytkownika umowy.

2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Serwisu proszę wysyłać na adres: [email protected]KantorKrypto.online

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Administratorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem:

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,

wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

5. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Warszawy.

6. W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Użytkownik przesyła oświadczenie o rezygnacji z usług Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Waluty wirtualne pozostające na Koncie Użytkownika zostaną zwrócone na zewnętrzny adres portfela wskazany przez Użytkownika.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Do Transakcji dokonanych przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 05.09.2019 roku.